ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.) AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA

Az Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az ALLZA TRADE Kft. (székhely: 1118 Budapest, Torbágy utca 16. 2/4, adószám: 26228127-2-43, cégjegyzék szám: 01-09-308944), mint a ZAGGER.HU weboldal (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője tájékoztatást adjon az általa használt adatvédelmi és adatkezelési politikájáról.
Az ALLZA TRADE Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett a Honlapra látogatók, azon regisztrálók, ill. vásárlók (továbbiakban: Érintettek) személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja. Az ALLZA TRADE Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfeleljen a jelen Tájékoztatóban és a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) megfogalmazott elvárásoknak.

2.) AZ ADATKEZELŐ ADATAI

Név:                               ALLZA TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:                        1118 Budapest, Torbágy utca 16. 2/4.
Adószám:                        26228127-2-43
Cégjegyzék szám:            01-09-308944
Mobil szám:                     +36-30-883-7928
E-mail cím:                      office@allzatrade.hu

3.) A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

3.1.) A regisztráció során megadandó személyes adatok

- felhasználónév
 - jelszó
-  email cím
- mobil telefonszám
- számlázási név
- számlázási cím
- szállítási név
- szállítási cím

3.2.) Az adatok kezelésének jogalapja

a) Szerződés teljesítése

A webáruházban megrendelt termékek Érintetthez való eljuttatásának biztosítása érdekében szükséges a megrendelő neve, címe és telefonos elérhetősége.

b) Jogi kötelezettség teljesítése

A webáruházban történő vásárlásról az Érintett minden esetben a számlázási névre és címre szóló, utánvétes áfás számlát kap.

c) Hozzájárulás alapján

A webshopban történő vásárlás révén az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a webshopban kapható termékek, aktualitások és akciók témakörében elektronikus hírlevél formájában a regisztrált email címére Adatkezelő értesítést küldjön.

3.3.) Az adatok kezelésének célja

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, ill. hírlevél küldése céljából tárolja. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat más célra nem használja fel. Azokat harmadik személynek vagy hatóságnak –hacsak a törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel- nem adja ki, kivéve, ha azt az Érintett kifejezetten kéri.

3.4.) Az adatok kezelésének időtartama

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. (A törléssel kapcsolatos részleteket a 4. pontban találhatók.) Ez nem vonatkozik a jogaszbályban előírt (pl. Számviteli törvény) megőrzési kötelezettségek teljesítésére, ahol a törvény írja elő a megőrzés időtartamát.

4.) AZ ÉRINTETT ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ JOGAI

4.1.) Tájékoztatás a jogokról

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatokat megtekintse, helyesbítse. Kérheti az adatok törlését, feldolgozás korlátozását vagy tiltakozhat feldolgozásuk ellen. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

4.2.) Hová küldheti az Érintett a személyes adatkezelési kéréseit, kérdéseit

Az alábbi elérhetőségek valamelyikén felkeresheti az Adatkezelőt személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:
Email cím:           office@allzatrade.hu
Telefon:               +36-30-883-7928

4.3.) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ha az adatkezeléssel kapcsolatban panaszt szeretne benyújtani, az alábbi helyen teheti meg:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: +36 1 391 1400
Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

5.) AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

5.1.) Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

5.2.) Az alapul szolgáló informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót vehet igénybe, úgymint:

- könyvelő cég
- könyvvizsgáló cég
- informatikai cég
- fuvarozó cég
- elektronikus számlázó cég
- hírlevélküldő cég
- online marketing cég
6.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.
Az ALLZA TRADE Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Ön személyes adatainak védelme az ALLZA TRADE KFT. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

Budapest, 2019. május 25.